CoP 01 – Kick-off STEM+

STEM binnen het basisonderwijs als hefboom voor leerprocessen illustreren
Lancering STEM+
13/04/2016, projectteam STEM+

Na de lancering van het lerend netwerk STEM+, kunnen jullie hierbij de eerste nieuwsbrief terugvinden. Deze zullen vorm krijgen op basis van de inhouden die tijdens de CoP (community of practice) aan bod zijn gekomen.

WWW.STEMBASIS.BE 

Op dinsdagmorgen 12 april 2016 werd de website www.stembasis.be waarop de didactiek en inspirerende casussen terug te vinden zijn gelanceerd door de Minister van Onderwijs; Mevr. Hilde Crevits.

Het Expertisenetwerk Lerarenopleidingen van de AUGent kreeg van de overheid – samen met de Expertisenetwerken BEO, ELAnt, SoE en het Regionaal Platform NOvELLe – de opdracht om in 2014 en 2015 in te zetten op acties ter verbetering van STEM-didactiek in het bijzonder voor techniek en dit door de ontwikkeling van een leergemeenschap/netwerk ter professionalisering van leraren binnen en buiten de school. De focus lag hierbij vooral op het definiëren en bepalen wat de criteria kunnen zijn voor goed STEM onderwijs in het basisonderwijs. Er werd heel sterk gefocust op de attitude/rol van de leraar hierbij. Arteveldehogeschool was de coördinerende instelling, bijgestaan door een vertegenwoordiging vanuit HoGent, HoWest en VIVES. Samen met pedagogisch begeleiders, leerkrachten, directies van basisscholen en lerarenopleiders werd op maandelijkse basis samengekomen om te leren van elkaar. Goeie praktijkvoorbeelden werden uitgewisseld, theoretische inzichten werden meegegeven en vertaald naar de praktijk. Als resultaat van deze maandelijkse bijeenkomsten kunnen we nu een didactiek “STEM voor de basis” voorleggen die gestoeld is op wetenschappelijke inzichten en afgetoetst is aan de praktijk dankzij een intensieve samenwerking tussen praktijkmensen en onderzoekers. Deze werd voorgesteld op de kick-off van 13 april 2016. (zie hieronder)

Hieronder vinden jullie alvast wat sfeerbeelden terug van het lanceringsevent op 12 april 2016.

Inzoomen op STEM voor de Basis, een didactiek voor de lerarenopleider

Het kader waarbinnen we STEM-onderwijs ook in dit project STEM+ verder willen benaderen werd naar voor gebracht op de kick-off en is terug te vinden op http://www.stembasis.be

Getuigenissen van de kracht van STEM als hefboom voor leerprocessen

Wesley Vanbavinckhove, Directeur basisschool De springplank
STEM+ leeromgeving creëren

De STEMpel is een leeromgeving die ontsprongen is vanuit het samen nadenken over STEM-onderwijs binnen de school en de scholengemeenschap. Vanuit het ervaren van het feit dat samen nadenken zeer waardevol is, ontstond er een lerende gemeenschap met een focus op STEM rond de school, met stakeholders uit de provincie, hogescholen, stad, kinderen, directies en leraren. De drijvende kracht is hier dus een leerkrachtenteam en geen enkeling die op school de taak krijgt om STEM uit te bouwen en uit te dragen.
Vanuit de STEMpel wil men kinderen en leraren samenbrengen om aan de slag te gaan, te verkennen en te experimenteren. Op die manier willen ze de kinderen de kans bieden om onderzoekend aan de slag te gaan binnen het STEM-onderwijs. Bijkomend is men aan het bestuderen hoe men de buurt en eventueel andere scholen nog meer kan betrekken bij het verhaal van de STEM-site en op welke manier de leeromgeving overkoepeld gecoördineerd kan worden.

Mieke Blancke, Coach brugfiguren stad Gent
 STEM+ zoeken naar kansen

Vanuit het brugfiguren project vertrekt men vanuit de kracht van onderwijs als hefboom om kloven te overbruggen, waarbij de brugfiguur een tool is om dit mee te realiseren in de school. De hoofdfocus ligt op het samenwerken om de schoolloopbaan te optimaliseren door het contact tussen ouders, leraar, school en buurt te optimaliseren.

Uit het verhaal van de werking kwam ook naar voor dat bij het creëren of ontdekken van betekenisvolle contexten voor STEM onderwijs  er mogelijkheden liggen om de talenten van de ouders, de buurt te gaan ontdekken en benutten. Dit zeker om de kinderen zin te laten krijgen in STEM door het zichtbaar maken van de verschillende beroepen die in de buurt aanwezig zijn.

Uit eerdere ervaringen rond het samenwerken met ouders is dat de meerwaarde van het STEM-verhaal laten doorsijpelen tijd zal vragen en dat het zelf laten ervaren door de ouders een element is dat kansen bezit.

Jens De Schrijver,  Techniekmentor en leraar lager onderwijs
 STEM+ kijken naar kinderen

Uit de leerervaring van Jens komt heel duidelijk naar voor dat we vaak door onze interpretatie snel verkeerde conclusies trekken en bovendien ook een verkeerd beeld kunnen geven aan kinderen over de inhoud van bepaalde domeinen.

Jens gaf ook aan dat je een ‘klassieke’ techniekactiviteit, mits de nodige aanpassing STEM kan maken, en dit door een te sterke focus op stappenplannen en handleidingen weg te halen en kinderen meer kansen te geven tot zelf onderzoeken en ontwerpen. Bij het volgen van stappenplannen met veel instructies en het volgen van handleidingen bestaat het gevaar dat het vertrekpunt een zeer talige insteek krijgt waardoor de kans reëel is dat kinderen afhaken.

Dries Vervecken, Onderzoeker STEMsters
STEM+ gender

Uit de geschetste onderzoeken komt als reflex heel duidelijk naar voor dat we onbewust heel vaak gendergekleurde woorden gebruiken, met een impact die we eigenlijk niet voldoende inschatten. Op die manier beïnvloeden we het beeld van jongeren op STEM en de maatschappij. Wanneer we willen focussen op het gender aspect is het meer dan relevant om de adviezen uit het STEMsters project verder ter harte te nemen. Deze zijn: plaats de functietitels in tweevoud, zoek naar de alternatieven voor de adjectieven die je wil hanteren en ga competenties als gedrag formuleren.

Valérie De Vos, Verantwoordelijke vrijwilligerswerking en vorming Uilenspel
STEM+ huistaakbegeleiding

Deze organisatie richt zich op de ondersteuning van begeleiders van kinderen om spelend te gaan leren tijdens huitaakbegeleiding. Ze bieden hierbij advies aan hun begeleiders om met de kinderen te streven naar persoonlijke groei en niet naar een stijging van punten op school. Hiervoor zoeken ze naar manieren op in te spelen op de leefwereld en in te spelen op de vragen van de kinderen. Zo is er binnen de huiswerkbegeleiding ook ruimte om te gaan bouwen met karton, zelf aan de slag te gaan om verrekijkers te ontwerpen, samen te koken. De volgende uitdaging hierbinnen is om ook hefbomen te vinden binnen nieuwe media, en STEM om kinderen zichzelf beter te leren kennen om zo verder te kunnen groeien.

Nele Van den Bulck, Directeur basisschool Het Talent
STEM+ teamontwikkeling

Vanuit een teamwerking dat zich richt op het geven van tijd en ruimte aan leraren om stappen te zetten naar het steeds meer vertrekken vanuit een focus op de onderzoekende houding bij kinderen, komt een team naar voor dat er blijvend zin in heeft.
Het verhaal van deze school toont de kracht van het geloven in kinderen en samen op zoek gaan naar mogelijkheden om hun potentieel ten volle te benutten.
Hiervoor worden naast fundamentele keuzes zoals het klasoverschrijdend werken, ook tools ingezet zoals het zoekboek om ouders ook informatie mee te geven over de 21ste eeuwse vaardigheden van hun kinderen.

Uitwisselingsmoment

Uit het uitwisselmoment kwam vooral naar voor dat het geheel een mooie uitdaging vormt om mee aan de slag te gaan. Daarnaast zullen we de oefening in de lerende gemeenschap van 7 juni nogmaals hernemen om op die manier de leeragenda voor komende schooljaar volledig vorm te kunnen geven.